Què és guifi·net?

guifi·net és un projecte tecnològic, social i econòmic impulsat des de la ciutadania que té per objectiu la creació d'una xarxa de telecomunicacions oberta, lliure i neutral basada en un model de comuns. El desenvolupament d'aquesta infraestructura mancomunada facilita l'accés a les telecomunicacions en general i a la connexió a Internet de banda ampla en particular, de qualitat, a un preu just i per a tothom. A més, genera un model d'activitat econòmica col·laborativa, sostenible i de proximitat.

El projecte tecnològic

guifi·net va iniciar-se l'any 2004 com a projecte tecnològic de telecomunicacions a la comarca d'Osona per resoldre les dificultats d'accés a Internet de banda ampla en àrees rurals, davant la manca d'interès dels operadors tradicionals per proporcionar-hi servei. Mitjançant radioenllaços fets amb routers WiFi, les veïnes voluntàries van desplegar una xarxa pròpia per interconnectar diferents punts geogràfics (anomenats nodes) tals com habitatges, oficines, granges, edificis públics, etc. amb l'objectiu de poder accedir a les telecomunicacions i a Internet allà on fos necessari: a casa, a la feina, a la biblioteca, etc.

Des del començament, la xarxa guifi·net s'ha desenvolupat com una infraestructura mancomunada. Per aquest fet, tothom qui ho vulgui (particulars, organitzacions, empreses, entitats, etc.) pot participar a la xarxa (no només connectar-s'hi i accedir als recursos, sinó també contribuir al seu creixement i sostenibilitat mitjançant el desplegament de nous enllaços i dispositius, etc.). A resultes de la tria d’aquest model mancomunat o de comuns, la xarxa ha assolit en poc temps els milers de nodes i s'ha propagat arreu del territori.

La xarxa guifi·net es defineix com una xarxa oberta, lliure i neutral (XOLN). És a dir:

  • oberta, per assegurar que tothom pugui connectar-s'hi i formar-ne part, sense discriminacions

  • lliure, perquè la xarxa és un bé públic, disponible i a l'abast de tothom, i ningú pot apropiar-se'n

  • neutral, pel que fa als continguts i a la tecnologia

L'any 2010 la xarxa guifi·net va assolir els 10.000 nodes operatius, interconnectats mitjançant radioenllaços WiFi. Aquell mateix any, les pròpies voluntàries i membres de la comunitat van començar a desplegar fibra òptica de comuns, per tal de dotar-se de connectivitat mitjançant xarxes de telecomunicacions de nova generació i accedir a Internet de banda ultra-ràpida.

A novembre de 2016, guifi·net compta amb més de 32.500 nodes actius, la majoria d'ells a Catalunya, però també molts altres al País Valencià, les Illes Balears, Madrid, Andalusia, Astúries, el País Basc... Avui dia centenars de llars i empreses accedeixen a Internet mitjançant connexions de fibra òptica de guifi·net i milers ho fan a través de radioenllaços. Es calcula que més de 50.000 persones reben servei a través de la xarxa de comuns.

Des de 2008 guifi·net és, a través de la Fundació guifi·net , un operador de telecomunicacions registrat al Registre d'Operadors de Telecomunicacions de la Comissió Nacional del Mercat i de la Competència, participa com un AS (Autonomous System) a Internet i intercanvia trànsit fins a 30 Gbps al CATNIX, el punt neutre de connexió a Internet (IX) de Catalunya.

El projecte social

El creixement de la infraestructura de xarxa mancomunada ha estat possible gràcies al desenvolupament, en paral·lel, de guifi·net com a projecte social en el camp de les telecomunicacions. Considerant l'accés a les telecomunicacions i a Internet com a Dret Humà, guifi·net té per objectiu fer possible que tota la ciutadania pugui gaudir-lo en les condicions més favorables possibles, mitjançant connexions a preus justos i assequibles, sense discriminació, sigui en entorns urbans o rurals, i fent èmfasi en facilitar la participació dels col·lectius desfavorits, amb menys recursos o amb menys possibilitats d'accés a les tecnologies de la informació, les telecomunicacions i Internet.

guifi·net és la comunitat que participa d'una manera o d'altra en la xarxa, incloent-hi les voluntàries que ho fan a títol individual o col·lectiu a través d'associacions d'usuàries i cooperatives, les autònomes i les empreses que fan activitat professional de desplegament i manteniment de xarxa i ofereixen serveis comercials sobre aquesta, les usuàries que contracten serveis de telecomunicacions a través de guifi·net, les diferents administracions públiques (municipals, comarcals, nacionals i europees) que impulsen desplegaments de xarxa mancomunada per abastir les seves ciutadanes, entitats públiques i privades com universitats, centres de recerca, etc.

La participació a guifi·net està regulada per un conjunt d'eines de governança desenvolupades per la comunitat. Per formar part del projecte cal acceptar una llicència anomenada el Comuns de la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral (CXOLN). La llicència defineix els drets i deures per participar en el projecte i serveix de base per a la resta d'eines de governança (sistema de resolució de conflictes, mecanismes de compensacions econòmiques, etc.) que fan possible la convivència de tots els actors que en formen part i que, en general, poden tenir interessos diversos.

L'any 2007 el projecte guifi·net va rebre el Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. Aquest reconeixement va impulsar la creació, l'any 2008, de la Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral guifi·net, que té com a objectiu fundacional vetllar pel desenvolupament del projecte de la XOLN de comuns, dotar-la de personalitat jurídica i aglutinar tota la comunitat de participants. La Fundació és alhora una entitat de voluntariat, una ONG per al desenvolupament i un operador de telecomunicacions.

El projecte econòmic

El projecte guifi·net posa en pràctica, en el sector de les telecomunicacions, un model econòmic disruptiu basat en el model de comuns i l'economia col·laborativa, mitjançant el desplegament d'una infraestructura de xarxa mancomunada i una explotació econòmica sostenible i justa.

A mesura que la xarxa de telecomunicacions guifi·net i la seva infraestructura va anar creixent, de forma natural, van anar apareixent persones que, partint del voluntariat, es van professionalitzar. En un primer moment, aquestes participants van començar a fer activitat econòmica entorn la instal·lació d'antenes WiFi per facilitar la connexió a la xarxa a les usuàries que no podien -o no volien- fer-s'ho elles mateixes. Aviat, aquestes professionals van començar a oferir serveis de telecomunicacions sobre la xarxa guifi·net, com telefonia domèstica, connexió a Internet de banda ampla, etc., i d'altres com manteniment d'equips, suport informàtic, etc. Això va facilitar l'entrada a la xarxa a moltes participants i usuàries que, a canvi d'una quota mensual, reben un servei comercial amb compromís i garanties de qualitat.

Actualment, més d'una vintena d'empreses duen a terme activitat professional sobre la xarxa de comuns i a més ho fan de forma simultània i coordinada amb la participació de particulars, voluntàries i associacions. Això és possible gràcies al desenvolupament de les eines de governança que defineixen en quins termes i condicions es pot fer activitat econòmica mitjançant l'explotació comercial de la xarxa guifi·net.

El model econòmic de la xarxa de comuns es basa en l'existència d'una xarxa, mancomunada i disponible a tothom en igualtat de condicions. A guifi·net, la infraestructura de xarxa esdevé un bé comú. Com que qualsevol participant la pot fer servir de forma concurrent, el desplegament de xarxa esdevé més eficient a nivell d'inversió, ja que s'evita la sobreconstrucció i la duplicitat d'infraestructures. Així doncs, las participants -inclosos els operadors- cooperen per desplegar i disposar d'una infraestructura de telecomunicacions mancomunada, i després, aquests darrers, competeixen per oferir el millor servei a mida de les necessitats de les seves clientes.

Les eines de governança de la xarxa de comuns estableixen que els operadors, quan duen a terme la seva activitat a través de guifi·net (per exemple, proporcionant connexió a Internet als seves clientes), han de destinar una part de les quotes que cobren pels seus serveis al manteniment, actualització i desenvolupament de la xarxa de comuns. D'aquesta manera es fomenta la sostenibilitat de la xarxa i el seu funcionament a mig i llarg termini. També formen part de les eines de governança els mecanismes pels quals s'assegura que, quan dos o més operadors comparteixen una mateixa infraestructura, contribueixen a la seva sostenibilitat de forma equilibrada i proporcional a l'ús dels recursos que en fan.

Transformem el sector de les telecomunicacions

guifi·net és un projecte obert i inclusiu en el qual tothom hi pot prendre part. Trobaràs més detalls sobre el projecte, experiències d'ús, dades i informació sobre com participar a la xarxa oberta, lliure i neutral més gran del món a guifi·net. T'hi esperem!